Emerald Consult

Trasty a fondy

Každý, kto dosiahol úspech, má právo na ochranu výsledkov svojej práce.

Už niekoľko storočí sú fondy a trasty jedným z najdôveryhodnejších spôsobov ochrany vlastníctva a aktív. Tieto nástroje majú veľa spoločného – môžu existovať prakticky neobmedzene, dôveryhodne ochraňujú Vaše aktíva oddelením vlastníckych práv. Avšak je medzi nimi aj mnoho rozdielov:

  • Trast – je produkt common law, a fond – občianskeho práva. Napríklad, v Rusku, zatiaľ nebola ratifikovaná  Haagska konvencia z roku 1985, v právnom systéme nie je zachytená podstata trastovej štruktúry, v ktorej vlastníkom aktív je jeden právny subjekt a výhodu z toho získava druhý subjekt. To nerobí trasty menej zaujímavými, iba si jednoducho vyžadujú rozumnejšie využitie ich výhod.
  • Trast môžete kedykoľvek „premiestniť“ do inej jurisdikcie (väčšina offshore krajín nezakazuje migráciu trastov). Zmeniť krajinu „registrácie“ môže zakladateľ samostatne prostredníctvom protektora. Zatiaľ čo fond, pokiaľ bude existovať, bude fungovať v rámci legislatívy vybranej jurisdikcie.
  • Fond, na rozdiel od trastu – je plnohodnotná právnická osoba, „zdokumentovaná“ spoločenskou zmluvou a stanovami. Úloha zriaďovateľov, poverených osôb, riadiacej štruktúry a sekretariátu je presne stanovená v týchto dokumentoch. Pravidlá fungovania trastu sú určené iba v trastovej dohode  a v malej miere sa riadia common law. Avšak trastová zmluva sa uzatvára taktiež s právnickou osobou (Trustee, splnomocnenou riadiacou spoločnosťou trastu), preto nikto nemôže nazvať tieto vzťahy „voľné“.
  • Fond, v porovnaní s trastom, je relatívne nová právnická forma. Trasty existujú v rámci anglického precedentného práva stovky rokov, a aplikovateľných precedensov je viac ako dosť – čo robí možné súdne rozhodnutia viac predvídateľné.
  • Stupeň kontroly zakladateľa na fungovanie fondu je potenciálne tiež vyššia ako u trastu. Fondy majú stanovený cieľ ich založenia, indikovaný v dokumentov, a zákon ich chráni pred najpravdepodobnejším zneužitím, zatiaľ čo právomoci trastov sú limitované iba trastovou zmluvou. Práve preto je znenie trastovej zmluvy veľmi dôležité. 

Najpodstatnejšie však  je to čo spája trasty a fondy a robí ich tak atraktívnymi – je to schopnosť oboch foriem maximálne ochrániť vaše aktíva. A čo viac táto ochrana je dôveryhodná ako v situácii spôsobených politickými alebo konkurenčnými rizikami, tak aj v prípadoch majetkoprávnych sporov s príbuznými, netýkajú sa ho majetkové nároky manželov v prípade rozvodu alebo dedičov, nespokojných so závetom.

Pracovný tím Emerald Consult každý deň úspešne vyvíja a implementuje schémy ochrany aktív s využitím možností, ktoré ponúkajú medzinárodné trasty a fondy.

Jednotky, ktoré vytvárame, garantujú nielen úplné zachovanie Vašich aktív, ale aj maximálnu diskrétnosť.